هریمالی (اتودهای گام نوازی)

20,000 تومان

عنوان : هریمالی(اتودهی گام نوازی)
نویسنده/نویسندگان : ژ – هریمالی
مترجم : محمدرضا گرگین زاده
نام انتشارات : سرود
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 38
چاپ: دهم/1394
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 2-50-802602-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3195-78م