هارمونی ۲ والتر پیستون

75,000 تومان

عنوان : هارمونی
نویسنده/نویسندگان : والتر پیستون
مترجم : سیاوش بیضایی
نام انتشارات : نوگان
تعداد جلد :2
تعداد صفحه: 286
چاپ: یکم/1379
شمارگان: 5500 نسخه
شابک : 7-0-93058-964
شماره کتابشناسی ملی: 7711275م