هارمونی قرن بیستم

15,000 تومان

عنوان : هارمونی قرن بیستم
نویسنده/نویسندگان : پرسی کتی
مترجم : هوشنگ کامکار
نام انتشارات : دانشگاه هنر
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 360
چاپ: دوم/1391
شمارگان: 2000 نسخه
شابک : 7-01-6218-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 758861م