نیکولو پاگانینی ۲۴ کاپریس برای ویولن

25,000 تومان

عنوان : نیکولو پاگانینی 24 کاپریس برای ویولن سولو
نویسنده/نویسندگان : نیکولو پاگانینی
مترجم : واحد آموزش و پژوهش انتشارات چنگ
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 59
چاپ: یکم/1383
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 3-12-8538-964
شماره کتابشناسی ملی: 836469م