نگاهی نو به تئوری موسیقی ایرانی

30,000 تومان

عنوان : نگاهی نو به تئوری موسیقی ایرانی
نویسنده/نویسندگان : کلنل علینقی وزیری (ویرایش مصطفی کمال پورتراب)
مترجم : –
نام انتشارات : نای و نی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 232
چاپ: اول/1393
شمارگان: 1200 نسخه
شابم :  6-72-9057-600-979
شماره کتابشناسی ملی: 3396912