نظری به موسیقی ایرانی

40,000 تومان

عنوان : نظری به موسیقی ایرانی
نویسنده/نویسندگان : روح الله خالقی
مترجم : –
نام انتشارات : رهروان پویش
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 289
چاپ: ششم/1390
شمارگان: 1100 نسخه
شابک : 0-0-96826-964
شماره کتابشناسی ملی: 8442610م