نت و ترانه های پاپ (کتاب چهارم)

35,000 تومان

عنوان : نت ترانه های پاپ کتاب چهارم
نویسنده/نویسندگان : حمید نجفی
مترجم : –
نام انتشارات : چندگاه
تعداد جلد : 6
تعداد صفحه: 128
چاپ: اول
شمارگان: 2000 نسخه
شابک : 9-02-7383-964
شماره کتابشناسی ملی: 13268-79م