نت و ترانه های پاپ (کتاب پنجم)

35,000 تومان

عنوان : نت ترانه های پاپ کتاب پنجم
نویسنده/نویسندگان : حمید نجفی
مترجم : –
نام انتشارات : چندگاه
تعداد جلد : 6
تعداد صفحه: 107
چاپ: پنجم/1386
شمارگان: 3000 نسخه
شابک : 8-11-7383-964
شماره کتابشناسی ملی: 13268-79م