نت و ترانه های پاپ (کتاب ششم)

35,000 تومان

عنوان : نت ترانه های پاپ کتاب پنجم
نویسنده/نویسندگان : حمید نجفی
مترجم : –
نام انتشارات : چندگاه
تعداد جلد : 6
تعداد صفحه: 96
چاپ: اول/1393
شمارگان: 3000 نسخه
شابک : 6-35-7383-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 13268-79م