نت و ترانه های پاپ (کتاب سوم)

35,000 تومان

عنوان : نت ترانه های پاپ کتاب سوم
نویسنده/نویسندگان : حمید نجفی
مترجم : –
نام انتشارات : چندگاه
تعداد جلد : 6
تعداد صفحه: 71
چاپ: هشتم/1384
شمارگان: 4070 نسخه
شابک : 8-6-92797-964
شماره کتابشناسی ملی: 13268-79م