نت و ترانه های پاپ (کتاب دوم)

35,000 تومان

عنوان : نت ترانه های پاپ کتاب دوم
نویسنده/نویسندگان : حمید نجفی
مترجم : –
نام انتشارات : چندگاه
تعداد جلد : 6
تعداد صفحه: 54
چاپ: هشتم/1384
شمارگان: 4250 نسخه
شابک : 4-8-92797-964
شماره کتابشناسی ملی: 13268-79م