نت و ترانه های پاپ (کتاب اول)

35,000 تومان

عنوان : نت ترانه های پاپ کتاب اول
نویسنده/نویسندگان : حمید نجفی
مترجم : –
نام انتشارات : چندگاه
تعداد جلد : 6
تعداد صفحه: 54
چاپ: نهم
شمارگان: 5000 نسخه
شابک : 6-7-92797-964
شماره کتابشناسی ملی: 13268-79م