ناغارا مکتبی

30,000 تومان

عنوان : ناغارا مکتبی
نویسنده/نویسندگان : صمد نیک نفس باقری
مترجم : –
نام انتشارات : یاران با همکاری  آذربایجان
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 164
چاپ: اول/1395
شمارگان: 500 نسخه
شابک : 0-202-234-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 4439467