مکتب دایره نوازی تبریز

85,000 تومان

عنوان : مکتب دایره نوازی تبریز
نویسنده/نویسندگان : بهزاد مردانی
مترجم : –
نام انتشارات : شبنم دانش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 117
تاریخ چاپ: اول/1391
شمارگان: 1500 نسخه
شابم : 1-9-9014568-0-979
شماره کتابشناسی ملی:2766992