موسیقی و تخیل

100,000 تومان

عنوان : موسیقی و تخیل
نویسنده/نویسندگان : آرون کوپلند
مترجم : مرجان جنت سرشت
نام انتشارات : نای و نی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 136
چاپ: دوم/1393
شمارگان: 550 نسخه
شابک : 2-9-92192-600-978
شماره کتابشناسی ملی: 3245514