موسیقی مدرن

9,000 تومان

عنوان : موسیقی مدرن
نویسنده/نویسندگان : موریس لورو
مترجم : مصطفی کمال پورتراب
نام انتشارات : نشر چشمه
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 98
چاپ: پنجم/1389
شمارگان: 1500 نسخه
شابک : 1-99-6194-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 756562م