موسیقی شعر

50,000 تومان

عنوان : موسیقی شعر
نویسنده/نویسندگان : محمدرضا شفیعی کدکنی
مترجم : –
نام انتشارات : آگاه
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 679
چاپ: شانزدهم/1395
شمارگان: 1100 نسخه
شابک : 5-042-329-964
شماره کتابشناسی ملی: 854276م