موسیقی دریافت۲ (مبانی نظری موسیقی ایران)

40,000 تومان

عنوان : موسیقی دریافت2 (مبانی نظری موسیقی ایران)
نویسنده/نویسندگان : حمید مرادیان
مترجم : –
نام انتشارات : سروه
تعداد جلد :3
تعداد صفحه: 210
چاپ: تابستان/1396
شمارگان: 500 نسخه
شابک : 7-7853-04-600-978
شماره کتابشناسی ملی: 4750358