موسیقی دانان امروز

45,000 تومان

عنوان : موسیقی دانان امروز
نویسنده/نویسندگان : رومن رولان
مترجم : رضا رضایی
نام انتشارات : نشر کارنامه
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 388
چاپ: اول/1388
شمارگان: 2200 نسخه
شابک : 0-069-431-964-979
شماره کتابشناسی ملی: 1073628