موج نو

15,000 تومان

عنوان : موج نو
نویسنده/نویسندگان : پشنگ کامکار
مترجم : –
نام انتشارات : هستان
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 63
چاپ: دوم/1393
شمارگان:2200 نسخه
شابم : 9-12-802612-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3036387