موتسارت (پنج کنسرتو برای ویولن)

40,000 تومان

عنوان : پنج کنسرتو برای ویولن
نویسنده/نویسندگان : موتسارت
مترجم : نشر نای و نی
نام انتشارات : نشر نای و نی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 60
چاپ: اول/1390
شمارگان: 1500 نسخه
شابم : 3-01-802609-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2264621