مهارت نت خوانی در تمامی کلیدها

35,000 تومان

عنوان : مهارت نت خوانی در تمامی کلیدها
نویسنده/نویسندگان : جرج داندلو
مترجم : امیر فتحی
نام انتشارات : نای و نی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 112
چاپ: اول/1394
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 3-56-802609-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3781926