مهارت عود (بربت) نوازی (جلد سوم)

16,000 تومان

عنوان : مهارت عود (بربت) نوازی جلد سوم
نویسنده/نویسندگان : مجید ناظم پور
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : مجید ناظم پور
تعداد جلد :3
تعداد صفحه: 60
چاپ: اول/1395
شمارگان: –
شابم : 6-201-69850-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3693960