مهارت عود (بربت) نوازی (جلد اول)

19,000 تومان

عنوان : مهارت عود (بربت) نوازی جلد اول
نویسنده/نویسندگان : مجید ناظم پور
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : مجید ناظم پور
تعداد جلد :3
تعداد صفحه: 56
چاپ: اول/1393
شمارگان: –
شابم : 6-131-69850-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3693960