مقدمه ی تبک نوازی نوین

28,500 تومان

عنوان : مقدمه ی تبک نوازی نوین
نویسنده/نویسندگان : محمد اخوان
مترجم : –
نام انتشارات : هنر و فرهنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 57
چاپ: پنجم/1396
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 6-4-9014506-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 1697870