مطالعه آنالیز فوگ انوانسیون

25,000 تومان

عنوان : مطالعه آنالیز فوگ انوانسیون
نویسنده/نویسندگان : جان ورال
مترجم : هوشنگ کامکار
نام انتشارات : نای و نی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 204
چاپ: اول/1395
شمارگان: 500 نسخه
شابک : 0-4-90577-600-978
شماره کتابشناسی ملی: 4383533