مشق آزاد

20,000 تومان

عنوان : مشق آزاد : گزیده ای از تصانیف آلبوم های داود آزاد
نویسنده/نویسندگان : داود آزاد
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : چکادهنر
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 48
چاپ: اول/1396
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 0-48-802618-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 4952329