مرغ سحر

15,000 تومان

عنوان : مرغ سحر: 20 آهنگ ایرانی برای گیتار، ارگ و …
نویسنده/نویسندگان : کیوان کاوه
مترجم : –
نام انتشارات : تهران: رهام
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 62
چاپ: پنجم/1392
شمارگان: 3000 نسخه
شابم : 5-59-5696-964-979
شماره کتابشناسی ملی: 8212229م