مجموعه ی پیش درآمد و رنگ برای ویولن

36,000 تومان

عنوان : مجموعه ی پیش درآمد و رنگ برای ویولن
نویسنده/نویسندگان : استاد فرامرز پایور
مترجم : –
نام انتشارات : موسسه ی فرهنگی هنری ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 162
چاپ: اول/1390
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 5-28-802604-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2231786