مجموعه ی پیش درآمد و رنگ برای سنتور

40,000 تومان

عنوان : مجموعه ی پیش درآمد و رنگ برای سنتور : راست کوک و چپ کوک
نویسنده/نویسندگان : فرامرز پایور
مترجم : –
نام انتشارات : موسسه ی فرهنگی هنری ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 121
چاپ: دوم/1391
شمارگان: 2200 نسخه
شابم : 6-50-802604-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 8147120م