مجموعه ی قطعات اردوان کامکار

90,000 تومان

عنوان : مجموعه ی قطعات اردوان کامکار : 37 قطعه برای سنتور
نویسنده/نویسندگان : اردوان کامکار
مترجم : –
نام انتشارات : نشر نای و نی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 164
چاپ: 1395
شمارگان: –
شابم : 5-78-802609-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 4352126