متد قدم به قدم تئوری موسیقی کودکان

40,000 تومان

عنوان : متد قدم به قدم تئوری موسیقی کودکان
نویسنده/نویسندگان : پیتر جلینگ
مترجم : پیام رضوی
نام انتشارات : نکیسا
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 32
چاپ: اول/-
شمارگان: 2000 نسخه
شابک : 6-2-9014588-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3449607