متد استاندارد گیتار جلد ۵

42,000 تومان

عنوان : متد استاندارد گیتار جلد پنجم
نویسنده/نویسندگان : دیک بنت
مترجم : پویا رضوی
نام انتشارات : نکیسا
تعداد جلد : 9
تعداد صفحه: 48
چاپ: دوم/1393
شمارگان: 1000 نسخه

شابم دوره : 4-02-01-08026-979
شابم جلد پنجم : 4-28-01-08026-979
شماره کتابشناسی ملی: 5603-83م