متد استاندارد گیتار جلد ۴

42,000 تومان

عنوان : متد استاندارد گیتار جلد چهارم
نویسنده/نویسندگان : دیک بنت
مترجم : پویا رضوی
نام انتشارات : نکیسا
تعداد جلد : 9
تعداد صفحه: 48
چاپ: اول/1384
شمارگان: 1000 نسخه

شابم دوره : 4-02-01-08026-979
شابم جلد چهارم : 1-03-01-08026-979
شماره کتابشناسی ملی: م84-19339