مبای عود نوازی

85,000 تومان

عنوان :مبانی عود نوازی
نویسنده/نویسندگان : حمید خانساری
مترجم : –
نام انتشارات : نای و نی
تعداد جلد :-
تعداد صفحه:184
چاپ:دوم 1398
شمارگان: 500 نسخه
شابم : 9-21-802629-0-979