مبانی نظری موسیقی ایرانی

24,000 تومان

عنوان : مبانی نظری موسیقی ایرانی
نویسنده/نویسندگان : مصطفی کمال پورتراب
مترجم : –
نام انتشارات : ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 80
چاپ: سوم/1394
شمارگان: 5000 نسخه
شابک : 7-22-8772-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 764792