مبانی شناخت و ساخت ترانه

25,000 تومان

عنوان : مبانی شناخت و ساخت ترانه
نویسنده/نویسندگان : فرهاد برنجان
مترجم : –
نام انتشارات : نای و نی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 240
چاپ: دوم/1395
شمارگان: 500 نسخه
شابک : 3-3-90577-600-978
شماره کتابشناسی ملی: 3787654