ماتیو کریک بوم تکنیک ویولن (جلد یکم)

10,000 تومان

عنوان : تکنیک ویولن (جلد یکم)
نویسنده/نویسندگان : ماتیو کریک بوم
مترجم : واحد آموزش و پژوهش موسیقی انتشارات چنگ
نام انتشارات : انتشارات چنگ
تعداد جلد :3
تعداد صفحه: 38
چاپ: دوم/1389
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 4-58-802603-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 8521386م