ماتیو کریک بوم تکنیک ویولن (جلد سوم)

12,000 تومان

عنوان : تکنیک ویولن (جلد سوم)
نویسنده/نویسندگان : ماتیو کریک بوم
مترجم : واحد آموزش و پژوهش موسیقی انتشارات چنگ
نام انتشارات : انتشارات چنگ
تعداد جلد :3
تعداد صفحه: 58
چاپ: دوم/1396
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 8-57-802603-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 8521386م