ماتیو کریک بوم تکنیک ویولن (جلد دوم)

10,000 تومان

عنوان : تکنیک ویولن (جلد دوم)
نویسنده/نویسندگان : ماتیو کریک بوم
مترجم : واحد آموزش و پژوهش موسیقی انتشارات چنگ
نام انتشارات : انتشارات چنگ
تعداد جلد :3
تعداد صفحه: 43
چاپ: اول/1392
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 1-58-802603-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 8521386م