ل ویولن (جلد چهارم)

25,000 تومان

عنوان : ویولن (کتاب چهارم)
نویسنده/نویسندگان : ماتیو کریک بوم
مترجم : محمدرضا گرگین زاده
نام انتشارات : سرود
تعداد جلد :5
تعداد صفحه: 60
چاپ: هشتم/1395
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 5-75-802602-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 76278م