ل ویولن (جلد پنجم)

30,000 تومان

عنوان : ویولن (کتاب پنجم)
نویسنده/نویسندگان : ماتیو کریک بوم
مترجم : محمدرضا گرگین زاده
نام انتشارات : سرود
تعداد جلد :5
تعداد صفحه: 60
چاپ: سوم/1393
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 7-84-802602-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 76278م