ل ویولن (جلد دوم)

20,000 تومان

عنوان : ویولن (کتاب دوم)
نویسنده/نویسندگان : ماتیو کریک بوم
مترجم : محمدرضا گرگین زاده
نام انتشارات : سرود
تعداد جلد :5
تعداد صفحه: 47
چاپ: بیست و یکم/1395
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 2-21-802602-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 76278م