لطف تمبک

95,000 تومان

عنوان : لطف تمبک (آموزش ریتم به کودکان به کمک شعر)
نویسنده/نویسندگان : لیلا حکیم الهی
مترجم : –
نام انتشارات : موسسه ی فرهنگی هنری ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 138
چاپ: پنجم/1394
شمارگان: 3000 نسخه
شابم : 6-47-802604-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 8021524م