قطعات فولکوریک آذربایجانی

20,000 تومان

عنوان : قطعات فولکوریک آذربایجانی
نویسنده/نویسندگان : سعید گوکردچی
مترجم : –
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 68
چاپ: دوم/1390
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 5-32-802603-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 82547م