قطعات برگزیده ی کلاسیک برای ویولن

20,000 تومان

عنوان : قطعات برگزیده ی کلاسیک برای ویولن
نویسنده/نویسندگان : محمدرضا گرگین زاده
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : سرود
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 71
چاپ: هفتم/1394
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 6-49-802602-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 7813642م