قطعاتی در دف نوازی

5,000 تومان

عنوان : قطعاتی در دف نوازی
نویسنده/نویسندگان : سعید باعزم
مترجم : –
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 51
چاپ: اول/1381
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 7-49-6341-964
شماره کتابشناسی ملی: 8132333