فرهنگ جهانی موسیقی فیلم (کتاب اول)

10,000 تومان

عنوان : فرهنگ جهانی موسیقی فیلم
نویسنده/نویسندگان : مسعود رهبانی
مترجم : –
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 166
چاپ: اول/1374
شمارگان: 3000 نسخه
شابک : –
شماره کتابشناسی ملی: –