فرهنگ جامع موسیقی ایرانی (جلد دوم)

30,000 تومان

عنوان : فرهنگ جامع موسیقی ایرانی (جلد دوم)
نویسنده/نویسندگان : بهروز وجدانی
مترجم : -نام انتشارات : نای و نی
تعداد جلد :2
تعداد صفحه: 1240
چاپ: اول/1386
شمارگان: 1500 نسخه
شابک : 5-6-96274-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 8547479م