فرهنگ جامع اصطلاحات موسیقی

55,000 تومان

عنوان : فرهنگ جامع اصطلاحات موسیقی
نویسنده/نویسندگان : فریدون ناصری
مترجم : –
نام انتشارات : روزنه
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 480
چاپ: هفتم/1395
شمارگان: 1000 نسخه
شابک : 4-67-6176-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 77541م